Jeg alene kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene..

Stiftelsen Fossumkollektivet er et behandlingstilbud for ungdom og unge voksne i alderen 15 – 30 år, med rusproblemer og rusrelaterte problemer. Vi har også kjønnsspesifikke tilbud til henholdsvis jenter og gutter med rusproblemer og samtidig psykisk lidelse. Overordnet mål for vår behandling, er at ungdommene skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler. Behandlingen fokuserer derfor på økt innsikt i egen situasjon, motivasjon til positiv endring, samt å utvikle kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier som muliggjør opprettholdelse av en rusfri tilværelse også etter behandlingsoppholdet.

Fossumkollektivet legger vekt på å bygge en sterk sosial og terapeutisk  og arbeidsallianse med ungdommene. Behandlingen tar utgangspunkt i en forståelse av at tanker, følelser og atferd henger nært sammen. Dette preger vår forankring og metoder for kartlegging av problemer, ressurser ogbehandlingsmål. Det avgjørende for effektiv behandling at ungdommene er informerte og myndige aktører i sitt eget behandlingsforløp – og at vi som profesjonelle behandlere inngår i en positiv samarbeidsrelasjon med dem. En ikke-dømmende holdning er en selvsagt forutsetning for slik relasjonsbygging, og våre ansatte  viser ungdommene omsorg, respekt og forståelse.

Terapeut og ungdom  kommer fram til en felles forståelse av problemer,  og utformer felles mål.I rusbehandling av ungdommer er det svært viktig at man klarer å involvere ungdommenes familier – så sant dette er mulig og hensiktsmessig. Motivasjon for å få ungdommene til å godta samarbeid med sin familie – der dette en nyttig – står derfor sentralt i vårt arbeid. Gjennom Fossumkollektivets omfattende familiearbeid ser vi hvordan rusproblemene påvirker de andre familiemedlemmene. Vårt behandlingstilbud omfatter derfor støtte gjennom fellesskapet med andre i samme situasjon under familiesamlingene våre. Etter gjennomført behandling hos oss, vil både ungdommer og foresatte ha behov for et støttende miljø rundt seg. Vi motiverer  derfor både ungdommer og foresatte til å delta i aktuelle støttegrupper/selvhjelpsgrupper allerede mens de er i behandling.

Vårt syn på rus og avhengighet

Fossumkollektivet ser i utgangspunktet på rusavhengighet som en innlært atferd som går over i en avhengighetstilstand der rusen og avhengigheten etter hvert utvikler sin egen dynamikk. Denne tilstanden av avhengighet må ses som livslang og behandles derfor spesielt i vårt program. Rusmiddelavhengighet svekker naturlig personlighetsutvikling på det emosjonelle, sosiale og kognitive plan. Behandlingstilbudet på Fossumkollektivet er derfor rettet mot disse områdene.

Menneskesyn

Hvert menneske er unikt, og vi har alle vårt ukrenkelige menneskeverd. Vår målsetting er å bistå ungdommer med å finne tilbake et liv i verdighet. Med dette mener vi at de har rett til å bli møtt med likeverdige muligheter til livsutfoldelse og utvikling – like verdige, men ikke nødvendigvis like.

Fellesskapet

Stiftelsen bygger sin virksomhet på kollektivtanken, hvor medleverskapet står sentralt. Dette betyr at de ansatte bor og arbeider sammen med ungdommene på kollektivet. Gjennom de daglige oppgaver, gruppeterapeutiske samlinger, høydepunkter som feiringer av spesielle dager, kulturelle aktiviteter og rutiner, utføres det relasjonelle, terapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet. Dette skjer i arbeidslag, på skolebenken eller i andre felles aktiviteter. Den gode samtalen kan like gjerne skje i stallen eller under teaterprøver som i det terapeutiske rommet. Ved at ansatte lever sammen med ungdommene blir de viktige kulturbærere og rollemodeller, samtidig som de bidrar til å holde på en prososial kultur i fellesskapet.

Faglig plattform og metodevalg

Fossumkollektivets tilbyr et strukturert behandlingsopplegg med klare rammer og tydelige ansatte som skaper forutsigbarhet og kontinuitet. Fellesskapet blir den viktigste arenaen for ny læring og trening. Vi betegner dette gjerne som ”fellesskapet som metode”. De som er kommet lengst i sitt endringsarbeid, gis et utvidet ansvar for fellesskapet og fungerer som forbilder for nye ungdommer. En slik behandlingstilnærming hvor nye ungdommer gis mulighet til å trene på en trygg sosial arena under veiledning av ansatte og mer erfarne ungdommer, er avgjørende for at de skal våge å tro på en positiv framtid og bli i stand til å sette seg konkrete mål for egen utvikling.

Ungdommene har gjennom ulike fora i Fossumkollektivet mulighet til å påvirke sin hverdag og sin behandling. Etter hvert som de vurderes å være i stand til å fungere på en mer selvstendig måte, stilles det gradvis større krav i forhold til at de skal ta et egenansvar for å legge planer for egen hverdag, aktiviteter og endring/ utvikling – kort sagt øve på å mestre eget liv.