Familiearbeidets form og innhold
Utgangspunktet for familiearbeidet er at hele familien tar del i behandlingsprosessen, selv om det er den rusmiddelavhengige ungdom som er til behandling. Gjennom mange års arbeid har vi sett betydningen av å gi alle berørte familiemedlemmer en mulighet til forandring. Fossumkollektivet har en systemisk tilnærming hvor vi forsøker å ansvarliggjøre familien for egen endring gjennom kunnskapstilegnelse, mulighet til erkjennelse og bearbeiding av egen situasjon.

Kompetanse
Familieteamet har lang erfaring i arbeid med pårørende, og består av fagpersoner med solid kompetanse innen rusbehandling og familieterapi. Vi benytter oss også av eksterne fagpersoner i familiehelgene og pårørendeukene.

Tiltak i familiearbeidet i løpet av ett år:
Fem familiehelger
En foreldrehelg
Det arrangeres tre pårørendeuker pr. år, hvor foreldre og søsken over 15 år får tilbud om deltakelse på en.
Mulighet for hospitering på avdelingen
”Bli kjent-kveld” (informasjonskvelder for foreldre og søsken)
Familiemiddag 2. juledag
Grillfest / sommerfest i juni
Ansvarsgruppemøter
Kontakt på e-post/telefon mellom familien og kollektivet
Hjemreiser med ansatte
Familiesamtaler etter behov
Behandlings-/endringsplaner

Foreldrehelg og familiehelger varer fra fredag til søndag, og pårørendeuken varer fra søndag til fredag. Samlingene har et intensivt program. Stikkord for samlingene er: ”Forandring er mulig, men jeg kan ikke forandre andre enn meg selv”.

Vi tilrettelegger også for familiesamtaler når det vurderes som nyttig for familien. Fossumkollektivet har som utgangspunkt at rusmiddelmisbruk/rusmiddelavhengighet kan ramme alle familier uavhengig av sosial status og sosialt funksjonsnivå.

Vi erfarer at alle som utvikler en avhengighet til rusmidler vil påføre sine nærmeste store belastninger, og hele familien kan bli skadelidende. Vi ser at alle som står nært en som misbruker rusmidler har betalt en pris. For å kunne gå inn i en endringsprosess, er det viktig å bli bevisst den rollen en har hatt i familien og prisen en har betalt. Dette gjelder både den enkelte ungdom og de andre familiemedlemmene.

Lovfestet rettighet
Pårørende til rusmiddelavhengige har de samme lovfestede rettighetene som ungdommene selv. Ovennevnte viser at Fossumkollektivet følger myndighetenes føringer om å gi pårørende et behandlingstilbud.

Fossumkollektivet har jobbet med familiearbeid siden tidlig 90-tallet, og har erfart at familier som lever nært en rusmiddelavhengig også utvikler egne problemer og symptomer. Symptomene og problemene til pårørende har sin egen dynamikk og utvikling og forsvinner ikke som et resultat av at den rusavhengige evt. rehabiliteres. Videre viser forskning at skal rusmisbrukeren rehabiliteres, er det av vesentlig betydning at man betrakter hele familien som et system som trenger støtte og behandling.