Fossumkollektivet skal med basis i en sunn medleverkultur bidra til å utvikle ungdommenes holdninger, og gi disse verktøy for varig rusfrihet, sosial- personlig- og evnemessig utvikling.

Forutsetningene for behandling er et rusfritt og trygt miljø for beboere og omgivelser, og et klima mellom voksne og ungdommer for utvikling av relasjoner.

Motivasjonen for forandring bygger på erkjennelsen av problemet og visjonen om å se muligheter og ikke begrensninger i livsutviklingen.

En avgjørende faktor for en god livsutvikling er at kulturen og miljøet på Fossumkollektivet virker inkluderende og ikke ekskluderende. I dette ligger en forståelse av at behandlingen rettes mot problemet og dets konsekvenser, og ikke mot personen. Ungdommene må derfor gjennom handling vise at de har tilegnet seg mestringsstrategier, og at de vil fortsette prosessen i en ny kultur, der de lærer å beherske signaler og ulike fallgruver, for å unngå tilbakefall til rus eller substitutter/kryssavhengighet.

Syn på misbruket
Årsaken til at mennesker utvikler et rusmisbruk, både har en faktor i arv (sosialt og genetisk), og i en faktor der miljø og tilgjengelighet spiller en viktig rolle. Fossumkollektivet ser i utgangspunktet misbruket som en innlært atferd, men med en forståelse av at denne atferden går over i en avhengighetstilstand, der rusen og misbruket utvikler sin egen dynamikk, basert på et følelsesmessig forhold. Denne tilstanden må ses som livslang og behandles spesielt i Fossumkollektivets program.

Fossumkollektivet mener også at rusmisbruk hindrer naturlig personlighetsutvikling på det emosjonelle, sosiale og kognitive plan.

Samfunnssyn
Fossumkollektivet vil arbeide for at samfunnet fører en restriktiv rusmiddelpolitikk. Vi ser at behandling bare kan bøte på allerede oppståtte skader. Fossumkollektivet mener derfor at samfunnet må drive et aktivt forebyggende arbeid, og gripe inn overfor de ungdommer som selv ikke har motivasjon, styrke eller vilje til å stanse sitt eget misbruk. Dette må gjøres med de midler og den varighet som er nødvendig for å gjennomgå en endringsprosess. Forutsetningen for dette er å legge til rette for konstruktive programmer, slik at tiltakene ikke blir av repressiv karakter. Målsetning for disse programmene må ikke bare være å få den enkelte til å slutte med rus, men også å bygge opp den sosiale mestring som forutsettes, for å kunne leve i et stadig mer komplisert og krevende samfunn.

Menneskesyn
Fossumkollektivet tror at mennesket er unikt, og at alle mennesker ønsker å leve et verdig liv dersom forholdene legges til rette for det.

Med et verdig liv mener vi et liv der det tas hensyn til livsutfoldelse og utvikling, etter den enkeltes interesser og forutsetninger, innenfor de normer og regler som samfunnet fastsetter. Vi ser på barne- og ungdomstiden som en viktig periode i et menneskes liv, da mange av forutsetningene for livskvalitet blir lagt i denne fasen i livet.

Fossumkollektivet mener at voksne har ansvaret for å rettlede barn og ungdom gjennom den tidlige livsfasen. Dette gjøres gjennom trygghet, omsorg, stimulering, støtte og rammer, i en prosess der målsetningen er å ansvarliggjøre den enkelte ungdom for seg selv og sitt eget liv.

Vi mener at endringsarbeidet må ta utgangspunkt i at det bare er ungdommen som kan endre seg selv. Voksnes rolle er å tilrettelegge prosessen. I noen tilfeller vil derfor endringen komme før forståelsen av endringen, i andre tilfeller vil det være omvendt.

Alt endringsarbeid må ta utgangspunkt i respekt for det enkelte individ og forståelsen av menneskelig likeverd.

Fossumkollektivet tror at et viktig grunnlag for utvikling er at det enkelte individ har et formelt og uformelt nettverk rundt seg og som de har en relasjon til.

Metoder
Fossumkollektivet baserer sin behandling på individuell vekst gjennom gruppetilhørighet. Ved å kunne speile seg selv og få tilbakemelding fra andre ungdommer og voksne på kollektivet, vil den enkelte ungdom gis mulighet til å gå inn i endringsprosessen. Ved å fokusere på muligheter, framfor begrensninger legges grunnlaget for vekst.

Forutsetningen for alt endringsarbeid er at det finnes et trygt miljø, og at den enkelte ungdom er mottagelig for andres innspill og tilgjengelig til å arbeide med seg selv. I det metodiske programmet må det både tas hensyn til generelle utviklingstrekk som ungdomsalderen innebærer, samt de spesifikke arbeidsoppgaver som kan relateres til ungdommens spesielle bakgrunn.

Fossumkollektivets metodikk tar utgangspunkt i at intet menneske eller noen av de prosesser mennesket går inn i kan sees isolert, men inngår i en sammenheng.

Fossumkollektivet bygger sin metodiske plattform på medleverskap og et dynamisk fasesystem.

Grunnlaget for medleverskapet er ungdommenes behov for nær og stabil voksenkontakt. I den utviklingsprosess ungdommene gjennomgår, er det både kvaliteten og kvantiteten av voksenkontakt avgjørende. For at god tilknytting skal kunne skje er det avgjørende av kvantiteten av voksenkontakt utøves av et begrenset antall voksne.

Fasesystemet på Fossumkollektivet fungerer dynamisk, dvs. at hver fase med innhold og mål skal være avpasset en progresjon, med frigjøring fra kollektivet som endelig målsetning.

Fasesystemet tar utgangspunkt i felles problemstillinger for ungdomsgruppen, med målsetning om å skape en gruppetilhørighet hos den enkelte ungdom. I den videre progresjonen blir det viktig å differensiere og individualisere, slik at den enkelte ungdom får tilfredsstilt sine spesifikke behov.

I denne sammenheng er individuelle handlings- og behandlingsplaner et nøkkelredskap. Disse planene skal bygge på prosesser der veien mot rusfrihet og en god personlig- og sosial utvikling er viktige elementer.