Stiftelsen Fossumkollektivet tilbyr behandling både for eldre ungdommer via barnevernet og unge voksne via helsetjenesten.

Inntak skjer etter medhold i lov om barneverntjenester §§ 4-24 og 4-26, etter lov om spesialisthelsetjenester § 2-1, jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-4 og straffegjennomføringsloven §12. For barnevernsplasseringer må vedtak og tiltaksplan foreligge ved inntak sammen med underskrevet trepartsavtale. For de som kommer i behandling etter lov om spesialisthelsetjenester er det ønskelig med påbegynt individuell plan.

Helseplass

Privatpersoner kan ikke søke seg direkte inn til behandling hos institusjoner som driver rusbehandling. Fastlege og ruskonsulent i kommune, NAV eller DPS (Distrikt Psykiatrisk Senter) kan sende søknad om behandlingsplass til rett vurderingsinstans i den helseregionen som du er bosatt i.

Dersom du blir rettighetsvurdert for langtids døgnbehandling, kan du benytte deg av fritt sykehusvalg og velge en innleggelse hos oss i Stiftelsen Fossumkollektivet.

Inntaksavdelingen tar kontakt så snart vi har mottatt henvisningen og avtaler et personlig møte med deg for å gjennomføre en vurderingssamtale. Vi gir deg også veiledning, hjelp og støtte frem til en eventuell innleggelse kan skje på en av våre avdelinger.

De som skal i behandling hos oss må være avruset i forkant av inntak.

Rusmiddelavhengige har rettigheter etter pasientrettighetsloven og lov om fritt sykehusvalg.

Barnevernsplass

Barnevernssøknader går gjennom Barne-,ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og Nasjonalt Inntaksteam.

Ved Fylkesnemndsbehandling, møter inntaksansvarlig/ inntaksmedarbeider som vitne under nemndsbehandlingen.

Ungdommen må være avruset i forkant av inntak.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende drøfting eller informasjonssamtale, enten du kommer fra fagteam, kommune, helseforetak, rusteam i kommunen eller er pårørende.