Kognitiv miljøterapi

Kognitiv miljøterapi i et erfaringslæringsperspektiv gir ungdommene trening i å se sammenhengen mellom situasjon, tanker og følelser, og å utvikle ferdigheter i problemløsning. Terapien omhandler både det som skjer her og nå og implementering av planlagte behandlingsaktiviteter. En benytter konkrete situasjoner som oppstår til å reflektere over temaer eller gjentakende mønstre i ungdommens atferd. Mål og konkrete oppgaver innarbeides i ungdommens ukeplaner og gjennom at de daglig setter seg mål for egen utvikling. Behandlingsplanene omfatter både undervisning i aktuelle temaer og oppgaver som skal følges mens han eller hun er til behandling.

Motiverende intervju (MI)

Motiverende intervju, også kalt endringsfokusert rådgivning eller veiledning, er en behandling som blant annet brukes for å hjelpe mennesker til å redusere bruken av alkohol og narkotika. Vi benytter metoden når vi skal hjelpe ungdommen til å sette seg realistiske mål for egen utvikling og motivere dem for videre behandling. Dette gjør vi gjennom å uttrykke overfor ungdommene at vi forstår hvordan de opplever sine problemer og at vi viser at vi støtter ham eller henne i det å gjøre sine egne valg. Som veiledere forsøker vi ikke å overbevise den rusavhengige til å forandre på noe, men utforsker deres ambivalens og diskuterer mulige konsekvenser både av å forandre seg og å fortsette på samme måten. Vi diskuterer også ungdommens mål og hvor de står i dag i forhold til disse målene. Vårt håp er da at ungdommen på denne måten lærer å hjelpe seg selv og tar ansvar for egen rusbruk og atferd.

Mentaliseringsbasert terapi

Mange av våre ungdommer har vært utsatt for så alvorlig omsorgssvikt i tidlig barndom at de har utviklet store problemer med å danne gode relasjoner til andre mennesker. Mentaliseringsbasert terapi fokuserer på å bedre mentaliseringsevnen, som er grunnleggende i relasjoner. Mentaliseringsevnen kan karakteriseres som et sosial kompass og gir oss mulighet til å se andre perspektiver, som oss selv utenfra og andre innenfra. Mentalisering er et samlebegrep om evnen til å fortolke egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv, eksempelvis behov, ønsker, følelser og fornuft. Mentaliseringsbegrepet har møtt stor interesse i fagmiljøer innen rus og psykiatri og har bl.a. dokumentert effekt ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.