Om oss
Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge med et rusmiddelproblem i alderen 15 – 30 år fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rusmiddelproblem og psykiske lidelser.
Målet er å gi en helhetlig evidensbasert behandling tilpasset de spesielle behov som pasienter i denne alderen har. Dette inkluderer familiearbeid, skole, kriminalitetsforebyggende arbeid og miljøterapi/ADL-trening.
Stiftelsen Fossumkollektivet ble etablert i 1983 på Vestre Fossum gård i Spydeberg, og har i dag ca. 100 behandlingsplasser fordelt på ni ulike avdelinger i fire fylker. Rusmiddelavhengige er ikke en ensartet gruppe, og har behov for ulike typer behandlingsopplegg. Fossumkollektivet har derfor variasjon i behandlingsopplegget ved de ulike avdelingene.
Behandlingshjemmel finnes i Lov om barneverntjenester §§ 4-24 2. ledd, 4.25 og 4.26, og i Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1a – jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-4, samt straffegjennomføringslovens § 12.

Fossumkollektivets behandlingstilbud og egenart
Ung målgruppe
Fossumkollektivet har valgt å spesialisere seg på de yngste pasientene, de mellom 15 og 30 år. Målgruppa krever terapeutiske tilnærminger som er tilpasset unge med rusmiddelproblemer med rask utvikling mot avhengighet hvor ulike former for tidlig traumatisering og tilknytningsproblematikk ofte er framtredende. De spesielle behov som denne pasientgruppen har, medfører at de trenger støtte fra stabile, trygge voksne med tilknytningskompetanse som har tid til å være til stede for dem i de daglige utfordringene om de skal klare å utvikle eller reetablere trygghet og tillit i nære relasjoner.
Fossumkollektivet har utviklet kompetanse og har lang erfaring med de særpregede utfordringer denne målgruppa har. Det er viktig at de yngste med rusmiddelproblemer ikke blir blandet med eldre pasienter. Dette gjelder særlig for de unge jentene som ofte har en historie med utnyttelse fra voksne menn i rusmiljøer, som gjerne også har vært sentrale maktpersoner i jentenes rushistorie.
Helhetlig behandlingstilbud
Fossumkollektivet tilbyr en helhetlig behandling med ADL-trening, nettverksbygging, økonomistyring, psykoedukasjon, meningsfylt fritid og trening i å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten problemer med rusmidler. Behandlingen gir pasientene bedre innsikt i egen situasjon. De utvikler motivasjon for å utvikle kunnskaper, ferdigheter og mestringsstrategier som gjør dem i stand til å opprettholde en rusmiddelfri tilværelse, og ha et godt og meningsfullt liv etter endt behandling. .
Vi tilbyr behandling og miljøterapi med ansatte som bor sammen med pasientene i det som kalles medleverturnus. Dette er nødvendig for å skape en solid terapeutisk arbeidsallianse med denne unge, sårbare målgruppa. Kontinuiteten sikrer en positiv og trygg behandlingskultur som er så avgjørende for vellykket endring. Det er fokus på familie og nettverk, dagtilbud (også i forbindelse med avslutning) og behandling av tilleggsproblematikk i alle avdelinger.

Mange unge rusmiddelavhengige vikler seg inn i en ond sirkel med høy og uoversiktlig gjeld, drop-out fra skolen, tap av bolig, kriminalitet, vold  – og en familie som ikke orker mer. Stiftelsen Fossumkollektivet har som mål å gi en helhetlig evidensbasert behandling tilpasset de spesielle behov som pasienter i denne alderen har. Dette inkluderer bl.a.:

      • Økonomistyring: Vi kartlegger økonomien og bistår med råd og tilrettelegging med sikte på gjeldssanering, nedbetalingsavtaler og en mer fornuftig og ordnet hverdagsøkonomi.
      • Utdanning/arbeid: Vi jobber for at alle våre pasienter skal kunne få skoleplass og/eller eller jobb/jobbtrening når de er ferdige i døgnbehandling hos oss.
      • Kriminalitet: Deltakelse i vårt kriminalitetsforebyggende program er en del av døgntilbudet til pasienter som trenger det.
      • Familiearbeid: Familie og pårørende blir invitert inn i stiftelsens omfattende familiearbeid. Les mer om dette på egne sider.
      • Miljøterapi/ADL-trening: Det å lære seg å leve og bo er noe vi øver på i det daglige via rutiner og tilbakemedlinger.

Fossumkollektivet arbeider både i grupper og individuelt med anerkjente metoder. Det tilbys grundig kartlegging og psykiatrisk utredning når dette er nødvendig. Funn fra kartleggingen brukes aktivt i behandlingen og i implementeringen av individuell plan. Løpende kartlegging knyttet til ungdommens respons på behandlingen foretas gjennom hele behandlingsforløpet.
Alle avdelinger, men spesielt Engskleiva, Primæren, Sørligard og Solvold hvor vi tilbyr behandling i mindre grupper, får hver pasient tett og samtidig oppfølging av både psykisk lidelse og rusproblemer. Vi har høy bemanningsfaktor og stabile ansatte over år, noe som muliggjør et individualisert behandlingsfokus og stor grad av deltakelse i egen behandlingsplanlegging. Stiftelsen har kvalitetsmessig gode og funksjonelle lokaler, hvor hjemmefølelse, materialvalg, planter og farger er med på å skape trivsel for alle.
Fossumkollektivet har et godt samarbeid med ulike brukerorganisasjoner og eget brukerråd, og vi benytter selvhjelpsgrupper som NA, AA og ACA aktivt i behandlingen.
Fleksibilitet
Fossumkollektivet har fleksibilitet til å spille på flere avdelinger med differensiert innhold, størrelse og et bredt behandlingstilbud. Vi kan følgelig lettere tilpasse behandlingsforløpet til hver enkelt pasients behov slik de viser seg i gjennom behandlingen:
Langtidsbehandling, intensiv korttidsbehandling, sosialpedagogikk og 12-trinnbehandling, små og større behandlingsgrupper, deltakelse i støttegrupper/selvhjelpsgrupper, både kjønnsspesifikke og kjønnsblandede avdelinger, rusproblemer og samtidig psykiatri.
Avdelingene har tilpasset progresjon i behandlingen og en bemanning tilpasset pasientens funksjonsnivå. Dette gir muligheter for å kunne tilpasse behandlingstilbudet til hva den enkelte responderer på. Vi bruker også vår samlede fagkompetanse på tvers av avdelingene.
Fossumkollektivet legger vekt på å kunne tilby et optimalt behandlingstilbud.
Det vil alltid være noen pasienter som ikke fullfører det planlagte behandlingsforløpet. Vi er fleksible i forhold til å gi tilbud om reinnleggelser, og vi tilbyr videre kontakt med oss både ved planlagte og ikke planlagte avslutninger av behandlingen. Vi tilbyr også brukerstyrte plasser – såkalte snuplasser – som kan benyttes både forebyggende og ved tilbakefall til rusmiddelbruk.
Familiearbeidet
Fossumkollektivet har et særlig omfattende familiearbeid.
Familieteamet har erfaring fra 1989 med arbeid for å bedre relasjonene mellom våre pasienter og deres pårørende. Familieteamet har kontinuerlig kontakt med alle familiene, i nært samarbeid med de respektive avdelingene – og da særlig pasientansvarlig koordinator. De følger ogsåopp kontakten med innsøkende instanser og hjelpeapparatet på familiens hjemsted. Vi ser – og anerkjenner – de suksessfaktorer som ligger utenfor vår kontroll i behandlingsforløpet, hvor det aller mest vesentlige er støtten som ungdommene trenger fra familie og nettverk.
Vi informerer også pårørende om selvhjelpsgrupper som AL-ANON/ALATEEN og LMS.
Kriminalitetsprogrammet
Stiftelsens kriminalitetsforebyggende program tilbys i ukesamling i små kjønnsspesifikke grupper. Programmet innbefatter også oppfølging i den ordinære behandlingsavdelingen etter ukesamlingen. Programmet handler bl.a. om bevisstgjøring av kriminelle tankemønstre og drivkrefter, samt å gi pasientene verktøy til å bryte sin kriminelle livsstil. Mer informasjon om krimprogrammet her
Skole
Utdanning er en vesentlig suksessfaktor for varig positiv endring på en rekke plan – ikke minst rusmiddelfrihet, evne til å bygge gode og varige nettverk og det å få mestringstillit overfor nye utfordringer. Forskning innen barnevernsfeltet viser at ungdom som fullfører skole i løpet av sin periode på institusjon, klarer seg bedre etter endt opphold. Samtidig ser vi at skolevegring – og frykt for å mislykkes, er framtredende hos et flertall av våre pasienter. Vår erfaring gjennom vår egen skoledrift, er at svært mange lykkes i å få til en god overgang til ordinær skole dersom det tas hensyn til de underliggende problemene i startfasen.
Fossumkollektivets skole gir individuell tilpasset undervisning for at den enkelte skal ha best mulig faglige forutsetninger for å mestre ordinær skole som neste steg, og med sosial og kognitiv tilvenning til skolesituasjon. Skolen har også tett oppfølging av de elevene som går i ordinær videregående skole.
Kompetanse / fagutvikling
Fossumkollektivet har en fagavdeling med 4 årsverk, og stiftelsen og våre ansatte har fokus på kompetansehevende tiltak.
Det drives en kontinuerlig opplæring av ansatte gjennom:
Daglig praktisk opplæring ved bruk av reelle situasjoner og deltakelse i gruppebehandlingen som ledes av erfarne terapeuter.
Kurs for nyansatte med fokus på aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, interne rutiner, grunnleggende behandlingsfilosofi, menneskesyn verdier, holdninger og etikk.
Internt temarekkekurs over 3 dager, med fokus på rusmiddelproblemer, avhengighetsutvikling og tilfriskning i behandling.
Avdelingenes internseminarer, med varighet opptil 3-4 dager.
Fagdager, 4-6 ganger pr. år, der det foreleses i aktuelle fagtemaer av eksterne og interne forelesere. Fagmøter hver 4. uke.
Interne kurs for ansatte i kognitiv terapi, motiverende intervju, tilknytning og mentalisering.
Eksterne kurs og seminarer. Støtte til videreutdanning/ spesialisering.
Stiftelsen har fokus på fag-, verdi-, og ideologiutvikling.