Brukerutvalget

Brukerutvalgets rolle

      • være et rådgivende organ for stiftelsen i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende
      • være et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende
      • arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte pasientforløp, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose eller funksjonshemning
      • bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner

Brukerutvalgets oppgaver

      • fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
      • bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår behandlingstilbudet
      • bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelse

Brukerutvalgets leder og nestleder skal gis anledning til å fremføre sine synspunkter for stiftelsens styre.

Hvis du har noe å ta opp med Brukerutvalget, kan du kontakte Brukerutvalgets leder på e-post: Annik_kj@yahoo.no