Formålet med yrkesetiske retningslinjer er å sikre at ansatte og alle andre som representerer Stiftelsen Fossumkollektivet utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder stiftelsen setter gjennom sine styrende dokumenter.
Alle ansatte er underlagt Lov om helsepersonell, og de med helse- og sosialfaglig utdanning er i tillegg underlagt sine respektive profesjoners fagetiske retningslinjer.
Samtlige nyansatte skal få skriftlig og muntlig informasjon om stiftelsens yrkesetiske retningslinjer.
1. Som ansatt i Stiftelsen Fossumkollektivet set¬ter jeg velferden til ungdommene og deres familier foran andre yrkesmes¬sige hensyn og mine personlige behov. For å kunne oppfylle dette, skal jeg gi en menneskelig og varm omsorg til alle ungdommer på Fossumkollektivet, uten hensyn til tro, rase, kjønn eller seksuell legning.
2. Jeg skal ikke bevisst skade en ungdom eller dens familie, verken fysisk eller psykisk. Jeg skal ikke verbalt angripe, latterliggjøre eller undertrykke en ung¬dom, eller sette han/henne i fare, eller la andre ungdommer eller ansatte gjøre dette.
3. Jeg skal kun foreslå endringer i ungdommenes liv ut fra deres interesse og for at de skal utvikle seg positivt, basert på de problemer jeg er ansatt for å behandle. Jeg skal ikke utsette ungdommene for press for at de skal overta holdninger og atferd som speiler mine verdier og meninger, mer enn deres egne.
4. Jeg er bevisst mine kunnskaper og begrensninger. Ettersom ungdommene kan oppfatte meg som en autoritet, og legge stor vekt på mine meninger, vil jeg ikke gi dem råd og vei-ledning ut over mitt kompetanseområde. Jeg er beredt til å se når det er i ungdommens interesse å skrives ut, overføres til annen behandling eller over¬late ansvaret og omsorgen for ungdommen til annen person.

5. Jeg skal ikke delta i noen aktivitet som kan oppfattes som utnyttelse av ung¬dommen for personlig vinning, være seg av seksuell, økonomisk eller sosial karakter. Relasjonen mellom ungdommer og ansatte skiller seg fra andre mellommenneskelige forhold blant annet ved at den ene parten er definert som mottaker av hjelp og den andre som hjelper.

6. Som ansatt ved Fossumkollektivet skal jeg ikke personlig motta gaver fra ungdommer og pårørende. Det skal heller ikke lånes penger til/fra ungdommene. Jeg kan ikke kjøpe eller selge varer/tjenester til ungdommene, deres pårørende eller til stiftelsen.
Det samme gjelder leieforhold eller annet samarbeid av forretningsmessig karakter.
Salg av varer/tjenester til stiftelsen skal kun skje unntaksvis og etter forhåndsgodkjenning av Øverste ledelse.
7. Jeg respekterer og følger min pålagte taushetsplikt.
8. Vår relasjon kan for mange ungdommer være viktig også etter endt behandling, og vi er fortsatt rollemodeller. De yrkesetiske retningslinjer gjelder derfor også etter utskriving. Jeg innser behovet for at all kontakt med tidligere ung¬dommer skjer med samme omtanke og respekt som er beskrevet i retningslinjene.
Så lenge jeg er ansatt i stiftelsen kan jeg ikke innlede parforhold til ungdommer som er i behandling, til pårørende eller til ungdommer som på et tidligere tidspunkt har vært i behandling ved Fossumkollektivet.
I tilfeller hvor det aldri har vært noen form for behandlingsrelasjon mellom en nåværende ansatt og en tidligere ungdom, vil et forhold kunne være mulig.
9. Som rollemodell for ungdommene og representant for stiftelsen skal jeg være svært aktsom i forhold til kommunikasjon på internett og andre elektroniske media. Det innebærer også at jeg i større grad enn andre må utvise skjønn og omtanke når jeg publiserer bilder, tekster etc. Som ansatt i stiftelsen kan jeg ikke være venn på Facebook, eller tilsvarende sosiale media, med ungdommer som er i behandling.
10. Fossumkollektivet behandler ungdom med rusmiddelproblemer. Det er derfor en hovedregel at ansatte i stiftelsen, av behandlingsmessige hensyn, ikke skal bruke vanedannende eller andre psykotrope medikamenter.
Bruk av legalt foreskrevet medikament og/eller medikamentkombinasjoner som nedsetter den ansattes bevissthetstilstand på en slik måte at forsvarlig behandling av ungdommene forhindres, er ikke forenelig med Fossumkollektivets ideologi. En veiledende norm for akseptabel bruk av medikamenter ved ansattes behov for egen behandling, kan utledes av helsekravene i den til enhver tid gjeldende førerkortforskrift.
Det er nulltoleranse for misbruk av medikamenter/rusmidler og bruk av illegale rusmidler.
11. I den grad jeg selv anvender rusmidler skal jeg være et ansvarsfullt forbilde for ungdommene, kolleger og samfunn for øvrig. På jobb med ungdommer praktiserer jeg totalt avhold fra rusmidler, og jeg vil aldri oppbevare, bruke eller være påvirket av alkohol på Fossumkollekti¬vet. Jeg vil også være ytterst forsiktig med bruk av alkohol på steder der det er sannsynlig at jeg kan treffe ungdommer eller tidligere ungdommer fra Fos-sumkollektivet. Jeg vil aldri bruke rusmidler i nærvær av ungdommene, heller ikke kjøpe eller ha med meg alkohol på reiser sammen med ung¬dommer fra Fossumkollektivet.
Vi skal også være varsomme med å ta med tidligere ungdommer på hjembesøk, weekendbesøk og ferie. Her må det utvises et godt faglig skjønn. Samvær med tidligere ungdom ut over noen timer skal klareres med nærmeste leder.
12. Dersom jeg er eller har vært avhengig av rusmidler, kommer jeg til å være totalt avholdende så lenge jeg er ansatt i Stiftelsen Fossumkollektivet.

13. Fossumkollektivet legger stor vekt på redelighet og åpenhet i all sin virksomhet, og forventer at de ansatte etterlever dette prinsippet. Jeg skal være ansvarsbevisst og lojal til Fossumkollektivets interesser, bl.a. ved å påpeke eller rapportere uetisk atferd eller annen atferd som bidrar til uheldig utvikling av stiftelsens kultur til nærmeste overordnede og/eller til verneombud.
14. Jeg har et selvstendig ansvar for å videreutdanne meg og utvikle meg i mitt arbeid. Dette inngår som en del av mitt engasjement, for å gi kompetent hjelp til ungdommene.

15. Som ansatt i Fossumkollktivet respekterer jeg mine kollegers kompetanse, forpliktelser og ansvar. Ved uenighet i vanskelige (faglige eller personlige) situasjoner skal det fremføres saklig kritikk. Som ansatt har jeg et selvstendig ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø i stiftelsen.

Uklarheter i tolkning eller forståelse av de yrkesetiske retningslinjer skal behandles av Etisk Råd i stiftelsen. Rådet består av daglig leder, to ansattrepresentanter (hvorav én medlever eller behandlingsveileder) og én ekstern/uavhengig person.
Eventuelle konsekvenser ved brudd på retningslinjene håndteres av ledelsen i hht Arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Vedtatt i styremøte 8. desember 2015
Yrkesetisk grunnlagsdokument – FO

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere